Referat generalforsamling 2024 Østparkens Antennelaug d. 14-3-2024

Fremmødt 24 medlemmer og 5 bestyrelsesmedlemmer

Punkt 1. Valg af dirigent: Per Houborg.
Per takker for valg og konstateret GF er lovligt indkald. Dagsorden gennemgås.

Punkt 2. Formandens beretning ved Alfred
Energi Fyn / Waoo har varslet og hævet priserne pga. de stigninger der er kommet fra kanaludbydere og andre leverandører, det betyder at lille pakke stiger med 30kr. mellem med 50 kr. og stor med 30 kr. Internet levering stiger for 20/20 med 50 kr. 300/300 med 20 kr. 1000/1000 stiger ikke, vi tænker at det er fordi det er den der er mest efterspurgt og størst konkurrence på.
Det er lykkedes at få mail på alle medlemmer via energi Fyn, således at vi i år for første gang kunne sende indbydelser til generalforsamlingen ud via Mail, det har vist sig at der kun er 3 medlemmer der ikke har haft en mail, disse fik indbydelse i postkassen.
På energi Fyns hjemmeside kan man nu vælge mellem forskellige internetudbydere som de har indgået samarbejde med, mere information findes på https://www.energifyn.dk/privat/fibernet/
Det er kun Waoo/energi Fyn at Øal.  har forenings aftale med. De øvrige er fuld pris.
Ved nye tilmeldinger i vores område er det nu indført at man automatisk bliver medlem i Øal. Og får forenings fordele. Man skal vælge fra hvis man ikke ønsker medlemsskab. Tidligere skulle man vælge Øal. til. Det håber vi på kan øge medlemstallet i det kommen de år, og energi Fyn øger nettet i vores nærhed.
Der er flere der i året har spurgt ind til om man kan få internet fra en udbyder og tv kanaler fra en anden? Ved forespørgsel har energi Fyn meddelt, det kan man ikke.
Spørgsmål: Er det samme udstyr hvis man skifter udbyder? Ja det er samme fiberboks i huset der anvendes. Hvor ser man om man er medlem? Hvis man opkræves 30 kr. i kvartalet er man medlem
Kunne Øal. ikke reklamere for flere medlemmer? Jo det er sket flere gange i opstarten af fibernet, vi vil dog afvente det nye tiltag ved tilmelding om det ikke dækker det ind.
Beretning herefter enstemmig godkendt.

Punkt 3. Regnskab ved Jytte
Regnskab vedlægges referat og blev gennemgået. Bemærkninger der er oprettet ”Høj rente” konto af formuen nu da positiv rente atter forekommer. I budgettet er afsat 25000 Kr. til donations udvalg Budgettet herefter enstemmig godkendt.

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent: Uændret 10Kr. pr. mdr. Enstemmig godkendt.

Punkt 5. Vedtægtsændringer i: § 6 stk. 1 Fremlægges af Bo
På Gf. 2023 blev det vedtaget at bestyrelsen skulle arbejde på en løsning således at man kunne donere beløb til foreningsarbejde i vores dækningsområde. Det har været vanskeligere end først antaget. Vores Revisor har påpeget at donationer fordeles til ”almennyttiggørende foreninger” efter bestyrelsens skøn.
Modtagere skal være almenvelgørende. Der må ikke ydes donationer til erhvervsmæssig aktivitet.
På den baggrund må vi derfor ændre § 6 stk. 1.
Bestyrelsen ønsker at sammensættes et udvalg bestående af 3 Bst. medlemmer og 2 menige medlemmer
Dette valg blev foreteget under punkt 5. Generalforsamlingen vælger: Per Houborg & Lone Hansen
Der vil umiddelbart herefter blive indkaldt til møde i Donationsudvalget. Det videre arbejde med søgnings procedure og oplysning af mulighed for donationssøgning, udarbejdes som det første.
Samt udvælgelse af foreninger der er ”almennyttiggørende foreninger” med et almenvelgørende formål i Fraugde

Punkt 6. Indkomne forslag: Ingen forslag fremsendt.,

Punkt 7. Valg til bestyrelsen På Valg:
Bo Rolfshøj,
Per Nobel og
Søren Bergholdt.
Genvalg på alle pladser.

Punkt 8. Valg af suppleant
Lone Hansen Genvalgt

Punkt 9. Valg af revisor på valg
Poul Hansen
Claus Hansen
Genvalg på alle pladser.

Punkt 10. Valg af revisorsuppleant Ny Kandidat valgt.
Sten Clasen

Punkt 11. Eventuelt
Forslag til donationer kom frem. Men forhold til ”almennyttiggørende foreninger” skal tages i betraktning pga skatte og moms regler

Ikke yderlige punkter
Alfred takker og lukker Generalforsamlingen.

Referent Bo Rolfshøj