D. 14. marts 2024, kl. 19.00 i Fraugde Fritidscenter

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Vedtægtsændring: § 6 stk. 1 – Se vedlagte bilag.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen:
  1. på valg: Bo Rolfshøj    modtager genvalg
  2. Per Nobel                      modtager genvalg
  3. Søren Bergholdt          modtager genvag
 8. Valg af suppleant:
  1. Lone Hansen                modtager genvalg
 9. Valg af revisorer:
  1. på valg: Poul Hansen  modtager genvalg
  2. Claus Hansen                modtager genvalg
 10. Valg af Revisorsuppleant:
  1. ny kandidat
 11. Eventuelt

ØAL er efter generalforsamlingen vært ved lidt at spise og drikke.
Tilmelding: Af hensyn til bestilling af mad, ønskes tilbagemelding om spisning senest d. 4. marts 2024, ved svar på fremsendte mail.

Foreningens regnskab for 2023 vedlægges særskilt.

Mød op og giv jeres mening til kende.

Bestyrelsen i ØAL

Bilag:

Dagsorden;

5                            Vedtægtsændring af § 6 stk. 1

Nuværende tekst:

Dersom tilslutningen til anlægget bliver så stort, at der bliver tale om et væsentlig overskud, skal dette overskud benyttes til antenneanlægget,

Tilføjelse til nuværende tekst:

og/eller der kan være mulighed for at yde donationer af en andel af det årlige overskud, til foreninger med almennyttige formål i Fraugde. Beløbets størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen ud fra årets resultat, og vedtages på den ordinære generaforsamling.
Der nedsættes et donationsudvalg bestående af 3 medlemmer fra bestyrelsen samt 2 menige mdlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen.

Nuværende tekst:

Anden bestemmelse om overskuddets anvendelse træffes af medlemmerne på en genralforsamling.

Ændring til ovennævnte tekst:

Anden bestemmelse om overskuddets anvendelse træffes af medlemmerne på en ekstraordinær genralforsamling.

Bestyrelsen i ØAL